Bestuur: Secretaris

Maximina is een vrijwilligersorganisatie die staat voor het ontwikkelen, stimuleren en ondersteunen van Roermondse vrouwen. Het uitgangspunt is dat alle Roermondse vrouwen actief deelnemen in de maatschappij en dit combineren met hun eigen situatie. Binnen Maximina worden diverse activiteiten georganiseerd met als doel: ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling. Aan het hoofd staat een bestuur dat zorgt voor de contacten met stakeholders, beleidsontwikkeling en financiën. De dagelijkse operationele aansturing vindt plaats door clusterleiders en vrijwilligers die activiteiten begeleiden. De clusterleiders en de overige vrijwilligers worden hierbij ondersteund door een externe agogisch medewerker.

Doelstelling van de functie binnen het geheel
De secretaris maakt deel uit van het bestuur van Maximina en is hierbij verantwoordelijk voor de interne en externe contacten. Hij/Zij is hierbij vaak het eerste aanspreekpunt en is ook verantwoordelijk voor de in- en externe communicatie van bestuursaangelegenheden. Samen met de andere bestuursleden heeft de secretaris een belangrijke bijdrage in de beleidsbepaling en aansturing van Maximina, is hij/ zij mede het gezicht naar de gemeenschap en beweegt zich in relevante netwerken.

Bevoegdheden
De secretaris draagt zorg voor communicatie en uitvoering van bestuursbesluiten en is contactpersoon voor externe organisaties. Hij/Zij handelt binnen het beleid en conform de bevoegdheden zoals vastgelegd in de statuten van Maximina. Binnen deze kaders neemt hij/zij zelfstandig of met een of meerdere bestuursleden besluiten.

Taakomschrijving
Agenda van de bestuursvergadering opstellen, verslaggeving van de vergaderingen, postverwerking, samenstellen jaarverslag, uitnodigingen versturen, vrijwilligersadministratie bijhouden, verzorgen van opgaven van vrijwilligers aan cursussen, excursies, aanvragen vergunningen, schriftelijke contacten met externen, archief bijhouden, meepraten en meedenken over doelstellingen, belangen en problemen, nakomen van sociale verplichtingen, vertegenwoordigen van de stichting, meedraaien in werkgroepen, taken uitvoeren die uit vergaderingen voortvloeien.
Taken kunnen gedelegeerd worden en dan dient de secretaris hier toezicht op te houden.

Werk- en denkniveau/Aanvullende vereisten en competenties
Werk- en denkniveau: HBO
Competenties: Samenwerken, communicatie (schriftelijk en mondeling), netwerken, representeren, coördineren
Tijdsbesteding: Circa 1 dagdeel per week.

Bij belangstelling?
Neem contact op met Liesbeth van Soest, voorzitter@maximina.nl of 06-21986366